MISJA
STATUT
RADA
KOMITET
  HONOROWY
PROGRAM
  DZIA£AN
LINKI
CZ£ONKOWIE
SK£ADKA
  CZ£ONKOWSKA


Wk³ad
  korporacyjny
Zdrowie
  publiczne
Dobre praktyki
Programy
  ksztalcenia
Przedsiêbiorczo¶æ
  w³asno¶ciowa
Spó³dzielnie

Nieustanny rozwój

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Najwazniejsze strony wlasnosci pracowniczej i partycypacji
(i kwestie pokrewne)

EUROPE

 
NON-EUROPEAN
Employee Ownership Association Africa (South Africa)
The Esop Shop (South Africa)
Ownership Solutions (South Africa)
Axiz
(South Africa)
Public Enterprise Office (Egypt)
Employee Ownership Foundation (USA)
DigitalWorkTools: standard stock options documents on line (USA)
MyEsop.com (USA)
MyStockOptions.com (USA)
Australian Government's Employee Share Ownership Project (Australia)
Employee Ownership Group (Australia)
AEOA – Australian Employee Ownership Association (Australia)

Government of British Columbia's Employee Share Ownership Program (Canada)