STATUTU

EUROPEJSKA FEDERACJA AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO, w skrócie ¨EFES¨
Międzynarodowe stowarzyszenie not ­ for- profit

Międzynarodowe stowarzyszenie o celu naukowym i edukacyjnym zostało założone zgodnie z prawem, po raz pierwszy 25 października 1919 roku, nadając legalny status międzynarodowym stowarzyszeniom o celu filantropijnym, religijnym, artystycznym lub edukacyjnym.

Cześć pierwsza. Nazwa, Zarejestrowane biuro

Artykuł 1. Nazwa
Stowarzyszenie nazywa sie: EUROPEJSKA FEDERACJA DO SPRAW WŁASNOSCI PRACOWNICZEJ I PARTYCYPACJI, w skrócie EFES.

Artykuł 2. Zarejestrowane biuro
Zarejestrowane biuro stowarzyszenia znajduje się na Avenue Voltaire 135, 1030 Bruksela (Belgia). Może być ono przeniesione poprzez zwykłą decyzje Zarządu w każde inne miejsce w obrębie Brukseli. Każda zmiana dotycząca zarejestrowanego biura powinna być opublikowana w aneksach do Belgijskiego Oficjalnego Biuletynu w przeciągu miesiąca od daty jej zaistnienia.

Cześć 2. Cel, Czas trwania

Artykuł 3. Cel
Celem EFESu jest:
-
Na polu naukowym: prowadzenie badań nad wszelkimi kwestiami ekonomicznymi, finansowymi i socjalnymi dotyczącymi własności pracowniczej i partycypacji w Europie, realizacja studiów nad kwestiami dotyczącymi pracowników - akcjonariuszy, zwłaszcza, jeśli dotyczą one inicjatyw i projektów instytucji Komisji Europejskiej lub są wykonywane na ich prośbę.
-
Na polu pedagogicznym: organizowanie konferencji, seminariów naukowych i akcji treningowych dla zysku swoich członków; Reprezentowanie pracowników – akcjonariuszy przed instytucjami Unii Europejskiej jak również w razie zaistnienia takiej konieczności, przed Organami i Instytucjami zajmującymi się interesami pracowników - akcjonariuszy.
EFES rozbudowuje centrum europejskie dla celów informacyjnych , treningowych, doradczych, a także w celu organizacji spotkań , oraz reprezentowania i służenia swym członkom. EFES będzie promował badania nad uwarunkowaniami własności pracowniczej i partycypacji i oraz płynącymi z nich korzyściami w terminach doskonałości biznesowej, szerzenia dobrobytu, humanitaryzmu i produktywnych miejsc pracy.
Stowarzyszenie może podjąć się wszelkich zadań związanych w sposób bezpośredni lub pośredni z celem stowarzyszenia. Może podjąć się wszelkich działań o celu zbliżonym do własnego.

Artykuł 4. Czas trwania
Stowarzyszenie zostało założone na czas nieokreślony

Część 3. Członkowie

Artykuł 5. Członkowie
Stowarzyszenie składa się z członków statutowych, członków zrzeszonych, członków wspierających, członków honorowych i członków obserwatorów.

Artykuł 6. Członkowie statutowi
Członkami statutowymi mogą zostać organizacje i osoby prawne zarejestrowane legalnie zgodnie z prawem kraju ich pochodzenia, funkcjonujące w stanach członkowskich UE, na poziomie kraju, regionu lub przedsiębiorstwa, których członkowie lub beneficjenci są pracownikami - akcjonariuszami i byłymi pracownikami lub, których działania mają na celu promowanie własności pracowniczej i partycypacji.

Artykuł 7. Członkowie zrzeszeni
Członkami zrzeszonymi mogą zostać organizacje i osoby prawne zarejestrowane legalnie zgodnie z prawem kraju ich pochodzenia, funkcjonujące w stanach nie członkowskich UE, na poziomie kraju, regionu lub przedsiębiorstwa, których członkowie lub beneficjenci są pracownikami - akcjonariuszami i byłymi pracownikami lub, których działania mają na celu promowanie własności pracowniczej i partycypacji.

Artykuł 8 Członkowie wspierający
Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne lub prawne bez względu na narodowość, zainteresowane promowaniem własności pracowniczej i partycypacji.

Artykuł 9 Członkowie honorowi
Tytuł członka honorowego może zostać przyznany każdej jednostce w uznaniu jej zasług dla stowarzyszenia i jego celów. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłat.

Artykuł 10. Członkowie obserwatorzy
Każda osoba fizyczna bądź prawna, która starała się o członkostwo może zostać członkiem obserwatorem w oczekiwaniu na przyznanie statusu członka na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie obserwatorzy posiadają wszystkie prawa członkowskie z wyjątkiem prawa głosu na zebraniach.

Artykuł 11. Przyznawanie statusu członkowskiego
Przyznanie statusu członkowskiego nowym członkom jest poddawane pod rozwagę Walnego Zgromadzenia przez Rade Dyrektorów wraz z jego opinia. Walne Zgromadzenie ustala kategorie, do której przypisany zostanie nowy członek.
 
Artykuł 12. Warunki przyznania statusu członka
Przyznanie statusu nowemu członkowi jest podporządkowane następującym warunkom:
-
Pisemne podanie do Rady Dyrektorów.
-
Wyrażenie wsparcia dla ustaleń statutowych i chęci aktywnego popierania celu zbiorowego.
-
Zobowiązanie się do płacenia subskrypcji wspomnianych w artykule 17 poniżej

Artykuł 13. Rezygnacja z członkostwa
Członkowie stowarzyszenia mogą zrezygnować w dowolnym momencie poprzez list polecony wysłany do Rady Dyrektorów.
 
Artykuł 14. Wykluczanie członka
Wykluczenie członków ze stowarzyszenia może zostać dokonane przez Walne Zgromadzenie. Zainteresowany członek powinien być wcześniej poinformowany przez Rade Dyrektorów o rozważanej decyzji i zaproszony do przygotowania argumentów obronnych oznajmionych na piśmie bądź poprzez osobiste pojawienie się na Walnym Zgromadzeniu. Dokonuje się to w trybie natychmiastowym. Czyny, które mogą prowadzić do wydalenia członka ze stowarzyszenia są: niespełnienie ustaleń statutowych, niepłacenie subskrypcji, co najmniej w okresie miesiąca od daty upomnienia wysłanego listem poleconym, nieobecność (usprawiedliwiona bądź wysłanie reprezentanta) na dwóch kolejnych Walnych Zgromadzeniach, czyny lub słowa, które mogłyby poważnie zaszkodzić interesom lub reputacji stowarzyszenia. Rada Dyrektorów może zawiesić wspomnianego członka do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 15. Prawa i obowiązki wynikające z utraty członkostwa
Rezygnujący, zawieszony w prawach lub wykluczony członek, jak również spadkobiercy i legalni rościciele nie mają prawa do kapitału korporacyjnego. Nie mogą rościć sobie praw ani zadąć oświadczeń finansowych i rozliczeń , dołączonych pieczęci ani wykazu. Członek, który zaprzestaje z jakiegokolwiek powodu członkostwa w stowarzyszeniu, jest wciąż zobowiązany do uregulowania wszelkich zobowiązań wobec stowarzyszenia, powstałych przed utrata członkostwa albo przy okazji jego utraty.

Artykuł 16. Reprezentacja osób prawnych
Podmioty prawne wyznaczają jedna lub kilka osób fizycznych w celu ich reprezentowania w stowarzyszeniu; odnotowują powyższe ustalenia w piśmie do stowarzyszenia.

Część 4. Płatności, oprocentowanie z tytułu odroczenia terminu płatności

Artykuł 17. Płatności
Przed uzyskaniem członkostwa, oraz na początku każdego roku, członkowie zobowiązani są płacić subskrypcje ustalona przez Walne Zgromadzenie na wniosek Radu Dyrektorów. Wysokość subskrypcji może różnić się dla różnych kategorii członków wspomnianych w części 3. Są one ustalone jak następuje:
1. Podstawowa subskrypcja dla wszystkich członków wynosi 50 EURO dla osób fizycznych i 500 EURO dla osób prawnych (członkowie honorowi są zwolnieni z subskrypcji)
2. Wysokość dodatkowych płatności dla członków statutowych i zrzeszonych to iloczyn kwoty 0,25 EURO  pomnożonej przez liczbę członków lub pocztu członków reprezentowanych przez członka organizacji lub osoby prawne w ramach EFESu.
Członkowie statutowi i zrzeszeni ustalają dowolnie liczbę członków zrzeszonych, których zamierzają reprezentować w EFESie, zakładając jednak, ze liczba ta nie przekroczy rzeczywistej liczby członków i zrzeszonych.
Dzięki uprawnieniom nadanym przez Walne Zgromadzenie, Rada Dyrektorów może zwiększyć wyżej wymienione kwoty i raty o procent równy przyrostowi indeksu cenowego w Belgii.

Artykuł 18. Oprocentowanie z tytułu odroczenia terminu płatności
Płatności nadzwyczajne podlegają automatycznemu oprocentowaniu bez pozwania na korzyść EFESu w oparciu o stopę pożyczkowa stosowaną przez duże banki w Belgii.

Artykuł 19. Zwykle prowizje
Członek, który utraci członkostwo z jakiegokolwiek powodu jest w dalszym ciągu zobowiązany zapłacić subskrypcje za cały bieżący rok i, jeśli zachodzi taka potrzeba, oprocentowanie z tytułu przedłużenia terminu płatności aż do całkowitego uregulowania zobowiązań.

Część 5. Walne zgromadzenie

Artykuł 20. Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie jest suwerenna władza stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie składa się ze wszystkich członków.

Artykuł 21. Kompetencje Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie posiada kompetencje nadane mu przez prawo lub ustalenia statutowe. Kompetencje wymienione poniżej leżą wyłącznie w gestii Walnego Zgromadzenia:
Walne Zgromadzenie wybiera i może zwolnić w dowolnym momencie członków Rady Dyrektorów. Ustala ono roczny plan działań, glosuje nad budżetem, zatwierdza roczne rozliczenia. Powołuje ono rewidenta zajmującego się sprawdzaniem rachunków. Podejmuje decyzje o przyjęciu nowych członków, wykluczeniu z członkostwa, ustala kategorie, do której członek powinien należeć. Ustala wysokość subskrypcji za członkostwo i termin jej zaplaty. Ustala prawa głosu, zgodnie z klauzula w artykule 27 poniżej. Może podjąć decyzje o utworzeniu placówek lub przedstawicielstw w innych krajach. Może podjąć decyzje o modyfikacji ustaleń statutowych, a także, jeśli to konieczne, orzekać w sprawie wprowadzenia nowych reguł i regulacji, oraz wypowiadać się na temat ich interpretacji i sposobów ich wprowadzenia. Może podjąć decyzje o rozwiązaniu stowarzyszenia i decydować o alokacji nadwyżek gotówkowych.

Artykuł 22. Zebranie Walnego Zgromadzenia
Walne zgromadzenie spotyka się, co najmniej raz do roku, na zebraniu zwyczajnym. Może również spotykać się na zebraniu nadzwyczajnym w dowolnym momencie zgodnie z decyzja Rady Dyrektorów, lub na wniosek członków posiadających, co najmniej 20% praw głosu przyznanych zgodnie z klauzula zawarta w artykule 26 poniżej. Tego typu wniosek powinien być skierowany do Rady Dyrektorów w formie listu poleconego minimum na 3 miesiące przed data spotkania.

Artykuł 23. Zawiadomienie
Wszyscy członkowie powinni zostać zwołani na Walne Zgromadzenie przez Rade Dyrektorów za pomocna zwykłego listu z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.
Zawiadomienie powinno zawierać date, czas i miejsce spotkania, oraz jego program. Rada Dyrektorów ma prawo zaprosić dowolna osobę do uczestnictwa w całości lub części Walnego zgromadzenia w charakterze obserwatora lub konsultanta.

Artykuł 24. Reprezentacja
Każdy członek jest zobowiązany do uczestnictwa w spotkaniu. Członek może wyznaczyć na swojego reprezentanta innego członka lub osobę trzecia za pomocą pisemnego upoważnienia zawierającego date i podpis. Nikt nie może posiadać więcej niż pięciu pełnomocnictw.

 Artykuł 25. Przewodniczenie Walnemu Zgromadzeniu
Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Prezes Stowarzyszenia ( patrz artykuł 38) lub, w przypadku jego nieobecności, wyznaczony członek Rady Dyrektorów.

Artykuł 26. Prawa głosu
Wszyscy członkowie z wyjątkiem członków obserwatorów, są upoważnieni do glosowania na Walnym Zgromadzeniu. Każdy z członków posiada jeden glos. Członkowie statutowi i stowarzyszeni posiadają jeden dodatkowy glos z uwagi na dodatkowy pakiet subskrypcji w wysokości 50 euro ustalony zgodnie z punktem 2 artykułu 17 na okres roku w ciągu, którego odbywa się Walne Zgromadzenie. Prawa glosuj członków, których subskrypcje nie są w całości uregulowane zostają zawieszone i nie są brane pod uwagę przy obliczaniu quorum audytorium i glosowaniu.

Artykuł 27. Reguly posiedzenia dotyczace quorum
Walne Zgromadzenie moze obradowac prawomocnie niezaleznie od liczby praw glosu czlonkow obecnych lu reprezentowanych przez osoby upowaznione, oprocz sytuacji wynikajacych z ustalen prawnych lub statutowych. Przez Walne Zgromadzenie dysponujace dwiema trzecimi praw glosu powinny byc podejmowane  wylacznie decyzje dotyczace wykluczenia z czlonkostwa, modyfikacji ustalen statutowych i rozwiazania stowarzyszenia ; w przypadku checi posiadania tego typu quorum istnieje mozliwosc zwolania drugiego zgromadzenia, ktore bedzie posiadalo moc prawomocnego obradowania bez posiadania quorum.

Artykul 28. Reguly glosowania  dotyczace quorum
Decyzje na Walnym Zgromadzeniu sa podejmowane wiekszoscia glosow, przez czlonkow obecnych i reprezentantow wyznaczonych przez czlonkow nieobecnych, z wyjatkiem sytuacji przewidzianych przez prawo i ustalenia statutowe. Przez Walne Zgromadzenie dysponujace dwiema trzecimi praw glosu powinny byc podejmowane  wylacznie decyzje dotyczace wykluczenia z czlonkostwa, modyfikacji ustalen statutowych i arkanow stowarzyszenia . W przypadku Przez Walne Zgromadzenie dysponujace dwiema trzecimi praw glosu powinny byc podejmowane  wylacznie decyzje dotyczace wykluczenia z czlonkostwa, modyfikacji ustalen statutowych i rozwiazania stowarzyszenia W przypadku podzialu glosow decydujacy glos nalezy do przewodniczacego zgromadzenia. Decyzje podjete w sposob prawomocny dotycza rowniez nieobecnych.
Quorum glosow sa liczone na podstawie aktualnie istniejacej calkowitej liczby glosow. Puste lub zniszczone karty glosowania oraz prawa glosy nalezace do nieobecnych zostaja zatem wylaczone z quorum glosow.

Artykul 29. Porzadek obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad raportem operacyjnym, raportem finansowym, rezerwujac czas na omowienie strategicznych momentow z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. Pozostala czesc czasu jest poswiecona obradom nad punktami programu zawartymi w porzadku obrad, z wyjatkiem pilnych przypadkow zgloszonych przez Rade Dytekotrow, oraz zgromadzen dysponujacych wiekszoscia dwoch trzecich waznych  glosow, pod warunkiem , ze punkt programu nie dotyczy modyfikacji ustalen statutowych, rozwiaznia stowarzyszenia lub wykluczenia z czlonkostwa. Slowo wszechstronny odnosi sie wylacznie komunikacji , ktorej natura nie  dotyczy glosowania.

Artykul 30. Publikacje
Za protokolowanie przebiegu Walnego Zgromadzenia odpowiedzialne jest Biuro Wykonawcze. Przebieg spotkania jest zapisywany w protokole, po czym podpisywany przez Przewodniczacego i Sekretarza Generalnego. Jest on nastepnie przesylany czlonkom w formie mailowej. Kazdy z czlonkow moze zaznajomic sie z nim w zarejestrowanym biurze stowarzyszenia , bez mozliwosci wyniesienia protokolu.Osoby trzecie uzasadniajace sluszne zainteresowanie moga otrzymac fragmenty protokolu ze spotkania.

Czesc 6. Administracja

Artykul 31. Rada Dyrektorow
Sprawami administarcyjnymi Stowarzyszenia zawiaduje Rada Dyrektorow. Dyrektorzy sa wybierani sposrod czlonkow statutowych, zrzeszonych lub wspierajacych, osob fizycznych, podmiotow prawnych, lub organizacji. Jesli dyrektorem zostaje podmiot prawny lub organizacja , musi ona wyznaczyc osobe fizyczna uprawniona do jej reprezentowania i powiadomic pisemnie Zarzad jakie jest imie i nazwisko wytypowanej osoby. Liczba Dyrektorow moze wahac sie od 3 do 30 , pod warunkiem, ze spelnione zostaja nastepujace zalozenia:
-
Przynajmniej jeden w dyrektorow musi posiadac obywatelstwo belgijskie
-
Rada Dyrektorow musi zawierac przynajmniej po 1 czlonku z kazdego z krajow Europy ktore  byly reprezentowane na walnym Zgromadzeniu  zamieszkujacym w danym kraju na  stale, pod warunkiem ze aplikacja zostala zlozona zgodnie z artykulem 32.

Artykul 32. Wybor dyrektorow
Czlonkowie Rady Dyrektorow sa wybierani przez Walne Zgromadzenie na podstawie ponizszych ustalen:
- kolegium zlozone z obecnych podczas spotkania czlonkow statutowych lub zrzeszonych, obywateli tego samego kraju europejskiego proponuje do dwoch kandydatow ze swojego kraju;
- kolegium zlozone z obecnych na spotkaniu czlonkow wspierajacych proponuje w calosci do pieciu kandydatow na dyrektorow.
Sa oni wybierani przez Walne Zgromadzenie zgodnie z nastepujacymi regulami :
-
jesli z danego kraju Europy zgloszony zostaje wylacznie jeden kandydat, jest on wybierany automatycznie;
-
jesli w dalszym ciagu pozostaja wolne miejsca czlonkowie Rady Dyrektorow wybierani sa sposobem wiekszosciowym zgodnie z uporzadkoiwana malejaca liczba glosow przez nich otrzymanych, zaleznie od liczby  wolnych miejsc i maksymalnej mozliwej liczby  czlonkow zasiadajacych w Radzie Dyrektorow, ustalonej zgodnie z artykulem 31 , par.2 ustalen statutowych . Co wiecej , w ramach tego samego limitu, Walne Zgromadzenie moze wybrac innych czlonkow , by skompletowac rade.
 
Artykul 33. Czas trwania kadencji dyrektorskiej
Dyrektorzy sa wybierani raz na dwa lata. Moga zostac odwolani w dowolnym momencie. Aktualni dyrektorzy moga byc ponownie wybierani. W przypadku powstania wakatu w trakcie trwania kadencji dyrektorskiej Walne Zgromadzenie moze wybrac dyrektora zastepczego. Bedzie on wowczas kontynuowal kadencje dyrektora ktorego zastepuje.

Artykul 34. Spotkanie Rady Dyrektorow
Rada Dyrektorow spotyka sie co najmniej raz do roku lub jesli wymagaja tego potrzeby stowarzyszenia  lub na wniosek polowy czlonkow. Zawiadomienia sa wysylane przez Prezesa lub w przypadku jego nieobecnosci przez dyrektora za osrednictwem zwyklego listu, faxu lub poczty elektornicznej.

Artykul 35. Organizacja Rady Dyrektorow
Rada Dyrektorow obraduje prawomocnie kiedy obecna lub reprezentowana jest polowa jej czlonkow. Decyzje Rady Dyrektorow podejmowane sa prosta wiekszoscia glosow. Spotkanie Rady przebiega pod przewodnictwem  Prezesa Stowarzyszenia . ( patrz artykul 38 ) lub w wypadku jego nieobecnosci przez czlonka Rady Dyrektorow wyznaczonego w tym celu. W przypadku podzielnosci glosow decyduje glos przewodniczacego. Dyrektor moze pisemnie wyznaczyc innego dyrektora lub osobe trzecia jako swojego reprezentanta. Nikt nie moze posiadac wiecej niz trzech upowaznien.

Artykul 36. Prerogatywy Rady Dyrektorow
Rada dyrektorow realizuje polityke ustalona przez Walne Zgromadzenie. Decyduje o podejmowanych dzialaniach, zwoluje Walne Zgromadzenie i , mowiac ogolnie, posiada wszystkie uprawnienia konieczne do kierowania i kontrolowania stowarzyszenia , oraz  zapewnienia osiagniecia jego celu. W kompetencjach Rady Dyrektorow nie leza : dzialania lezace, wedlug prawa iustalen statutowych, w gestii Walnego Zgromadzenia.  Moze zadecydowac o rekrutacji pracownikow etatowych. Moze zawrzec dowolny kontrakt badz umowe przyczyniajaca sie do realizacji wspolnego celu.

Artykul 37. Biuro Wykonawcze
Rada Dyrektorow wybiera sposrod siebie wiekszoscia glosow na czas trwania wlasnej kadencji , siedmiu czlonkow wchodzacych w sklad Biura Wykonawczego Rady Dyrektorow. Biuro to przedstawia Radzie Dyrektorow propozycje warte rozwazenia , oraz przygotowuje spotkania. Biuro jest odpowiedzialne za dzialalnosc stalego sekretariatu . Biuro spotyka sie przynajmniej 4 razy do roku , jak rowniez wtedy gdy wymagaja tego potrzeby stowarzyszenia , oraz gdy poprosza o to dwaj czlonkowie . Zawiadomienia rozsylane sa przez prezesa lub w przypadku jego nieobecnosci , przez Dyrektora, w formie zwyklego listu, faxu, lub e-maila . Biuro obraduje prawomocnie gdy polowa jego czlonkow jest obecna lub reprezentowana. Wszystkie decyzje biura sa podejmowane prosta wiekszoscia glosow. W przypadku podzialu glosow decydujacy jest glos Prezesa. Czlonek Biura Wykonawczego moze wyznaczyc jako swojego reprezentanta innego dyrektora lub osobe trzecia poprzez wydanie jej pisemnego upowaznienia. Nikt nie moze posiadac wiecej niz dwoch upowaznien . Obrady biura sa protokolowane i podpisywane przez Prezesa i Sekretarza Generalnego.

Artykul 38. Przewodnictwo
Biuro Wykonawcze wybiera spośród swoich członków Prezesa na okres trwania własnej kadencji.Prezes reprezentuje stowarzyszenie przed osobami trzecimi. Zajmuje się sprawami sadowniczymi i prawnymi stowarzyszenia. Posiada podpis stowarzyszenia, który może delegować. Przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu, Radzie Dyrektorów i Biuru Wykonawczemu. W wyjątkowych wypadkach Prezes może podjąć wszelkie konieczne decyzje służące interesom stowarzyszenia, które przedstawi do ratyfikacji Biuru Wykonawczemu Rady Dyrektorów na kolejnym spotkaniu.

Artykuł 39. Sekretariat Generalny
Rada Dyrektorów może przekazać codzienne zarządzanie stowarzyszeniem, oraz moc dysponowania podpisem 25 zbiorowym stowarzyszenia na ręce Sekretarza Generalnego i ustalić zakres jego władzy. Może również przekazać część swoich uprawnię na ręce jednego z członków Rady Dyrektorów lub osoby trzeciej. Sekretarz Generalny organizuje działania stałego sekretariatu stowarzyszenia. Sekretarz Generalny uczestniczy w spotkaniach Rady Dyrektorów oraz Biura Wykonawczego. Sekretarz Generalny, oraz każdy dyrektor będący członkiem biura jest zobowiązany wyjmować z administracyjnej skrzynki pocztowej każdą paczkę lub list zarówno zwykły jak polecony, podpisywać każdy rachunek, podjąć wszelkie działania prewencyjne.

Artykuł 40. Rewidenci
Walne Zgromadzenie wybiera jednego lub dwóch rewidentów odpowiedzialnych za weryfikacje rozliczeń stowarzyszenia i prezentacje rocznego raportu. Rewident (-ci) są wybierani przez Walne Zgromadzenie spośród osób będących bądź nie członkami Walnego Zgromadzenia na okres dwóch lat finansowych. Ich kadencja jest odnawialna. Moga zostac odwolani wylacznie z powaznych powodow. Funkcja rewidenta nie jest spojna z funkcja Rady Dyrektorow.

Artykul 41 Działania prawne
Dzialania prawne zarowno w charakterze powoda jak i pozwanego podlegaja inicjatywie i leza w gestii Rady Dyrektorow reprezentowanej przez jej przewodniczacego lub wyznaczonego w tym celu dyrektora.

Artykul 42. Zbiorowosc, uprawnienia
Rada Dyrektorow podejmuje decyzje kolegialnie. Jej czlonkowie dzialaja wspolnie i jako zbiorowosc sa odpowiedzialni przed Walnym Zgromadzeniem. W przypadku braku odpowiedniego zastrzezenia w umowie kazdy z dyrektorow ma prawo zlozyc prawomocny podpis pod uchwalami Walnego Zgromadzenia. Nie bedzie wowczas zobowiazany do rozliczenia sie ze swoich uprawnien przed osobami trzecimi.

Artykul 43. Odpowiedzialnosc
Dyrektorzy nie podejmuja zadnych osobistych zobowiazan z powodu swojej funkcji i sa odpowiedzialni wylacznie za dzialanie swego biura.

Artykul 44. Protokol
Decyzje Rady Dyrektorow sa zapisywane w protokole minutowym podpisywanym przez przewodniczacego i Sekretarza Generalnego . Protokol jest przechowywany w zarejestrowanym biurze.Kazdy z czlonkow okazujacy uzasadnione zainteresowanie moze otrzymac kopie dostarczana w formie streszczenia , ktorego prawdziwosc  zostanie potwierdzona przez Sekretarza Generalnego.

Czesc 7. Rok finansowy , budzet , rozliczenia

Artykuł 45. Rok finansowy
Rok finansowy trwa jeden rok. Jest zamykany 31 Grudnia kazdego roku. Wyjatkowo pierwszy rok finansowy zacznie sie z data zlozenia podpisu  i zakonczy sie 31 Grudnia 2000.

Artykuł 46. Budżet i rozliczenia
Rada Dyrektorów musi ubiegać się każdego roku o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie rachunków z poprzedniego roku finansowego i budżetu na nadchodzący rok finansowy. Rewident wybrany przez zgromadzenie w celu sprawdzania rachunków stowarzyszenia przedstawia zgromadzeniu roczny raport.

Część 8. Modyfikacja ustaleń statutowych, arkana, likwidacja

Artykuł 47. Modyfikacja ustaleń statutowych
Każda propozycja zmierzająca do modyfikacji ustaleń statutowych powinna rozpocząć się od Rady Dyrektorów. Rada Dyrektorów powinna uprzedzić członków stowarzyszenia przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem o dacie i programie zgromadzenia, które rozważy tego typu propozycje. Decyzje są podejmowane przez Walne Zgromadzenie pod warunkiem wystąpienia quorum i większości omówionej a artykułach 27 i 28. Modyfikacje ustaleń statutowych są zatwierdzane przez Dekret Królewski i publikowane w załącznikach do Belgijskiego Biuletynu Oficjalnego.

Artykuł 48. Rozwiązanie
Te same ustalenia dotyczą propozycji rozwiązania stowarzyszenia.

Artykuł 49. Likwidacja
W przypadku rozwiązania stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie wyznacza odbiorcę(-ów), ustala ich zakres kompetencji i wynagrodzenie. Ustala alokacje aktywów netto z aktywów korporacyjnych. W przypadku zawieszenia działalności stowarzyszenia żaden z jego członków nie ma prawa do jakichkolwiek aktywów netto stowarzyszenia. Aktywa netto po uregulowaniu wszystkich długów i opłat zostaną przekazane innej organizacji typu non- profit, której cele służą własności pracowniczej i partycypacji.

Część 9. Zasady i ustalenia

Artykuł 50. Zasady i ustalenia
Zasady i ustalenia musza zostać zaprezentowane Walnemu Zgromadzeniu przez Rade Dyrektorów. Modyfikacje tych reguł i ustaleń mogą zostać dokonane przez Walne Zgromadzenie, które decyduje zwyczajna większością ważnych głosów.

Czesc 10. Dyskusje, Proces

Artykuł 51. Dyskusje, Proces
W przypadku procesu pomiędzy członkami, pomiędzy członkiem stowarzyszenia a stowarzyszeniem, pomiędzy grupami członków lub pomiędzy członkami a Rada Dyrektorów, odpowiednie strony będą próbowały rozwiązać ten proces polubownie. Jeżeli rozwiązanie polubowne jest niemożliwe, proces będzie rozwiązany ostatecznie przez arbitraż. Rada arbitrów składa się z trzech arbitrów. Każda grupa wybiera swojego arbitra. Dwaj wytypowani arbitrzy wybierają za obopólną zgoda przewodniczącego rady arbitrów. Na życzenie jednej ze stron, aby przydzielić jej arbitra lub na życzenie arbitrów, aby dokonać za nich wyboru przewodniczącego rady arbitrów, najbardziej zaangażowana strona może wnieść sprawę do prezesa Sadu Najwyższego w celu wskazania brakującego członka rady arbitrów. Rada arbitrów ustala terminy posiedzeń. Decyduje większością głosów swych członków. Miejscem arbitrażu jest Bruksela. Prawem obowiązującym będzie prawo belgijskie, w przypadkach artykułów 1676 i kolejnych obowiązywał będzie Kodeks Sędziowski.

Część 11 Ogólna Prowizja

Artykuł 52.
Wszystko, co nie jest przewidziane w ustaleniach będzie traktowane w sposób zgodny z prawem o prowizjach z 25 Października 1919.

(Tłumaczenie na podstawie oryginalnego dokumenty w Języku francuskim, zatwierdzonego prawnie)

 


 

 


 

 

Aby uzyskac wiecej informacji, skontaktuj sie:

EFAP - EUROPJESKA FEDERACJA AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel/fax: +32 (0)2 242 64 30
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
Celem EFESu jest dzialanie jako organizacja zrzeszajace pracowników - wlascicieli i wszystkie osoby, spólki, zwiazki zawodowe, ekspertów, badaczy i instytucje chcace promowac wlasnosc i partycypacje pracownicza w Europie.