MISJA

Przedmiotem działań EFESu (European Federation of Employee Share Ownership) jest zrzeszanie organizacji zajmujących się własnością pracownicza oraz wszystkich osób, przedsiębiorstw, związków zawodowych, ekspertów, badaczy i instytucji, które mają na celu promowanie własności i partycypacji pracowniczej w Europie. Europejska federacja rozwija się przy wkładzie ekspertów, prawników, ekonomistów. Zakłada europejskie centrum do celów: informowania, spotkań, treningów, udzielania rad, reprezentowania i lobbyingu, tak, by służyć swym członkom. Organizuje także wiele wydarzeń i spotkań wydarzeń w Europie, które przyczyniają się do promowania rozwoju partycypacji. I akcjonariatu pracowniczego.

Preambuła do statutu:

Własność pracownicza i akcjonariat pracowniczy odgrywają znacząca role w rozwoju społecznym i ekonomicznym. Łączą w sobie doskonałość z obszarów produktywności pracy i funkcjonowania w biznesie z szerszym, konstruktywnym podejściem społecznym. Oba te podejścia staja się coraz bardzie popularne na całym świecie.

Pracownicy akcjonariusze, nie tak, jak zwykli akcjonariusze, ale jako "wspólprzedsiebiorcy", mogą zabierać glos, legalnie w świetle prawa: są nowymi partnerami społecznymi.

Ukazują oni w ten sposób nowe podejście do rozpoczęcia dyskusji i polityki dotyczącej wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia w Europie.

Własność pracownicza nie dotyczy tylko właścicieli przedsiębiorstw. To droga do osiągania lepszych rezultatów dla każdego: pracowników - udziałowców i innych, osób samozatrudniajacych się, menadżerów, biznesmenów i populacji w ogóle. EFES promuje szerzenie dobrobytu, doskonałość biznesowa, humanitaryzm - w pracy i jej środowisku - kroczenie ramie w ramie.

Dlatego EFES chce być otwarta federacja. Otwarta nie tylko dla akcjonariatu pracowniczego, ale także dla osób fizycznych, organizacji, instytucji  i środowisk biznesowych, które mają na celu promowanie własności i partycypacji pracowniczej, by stworzyć jak najbardziej reprezentatywna federacje europejska.

Jednym z naczelnych celów EFESu  jest uczynienie sprawienie, by pracownicy zostali uprawnieni do głosu w społecznym i politycznym dialogu na poziomie europejskim.

Celem EFESu jest bycie otwartą, demokratyczną i uczestniczącą   europejską organizacja powołaną na bazie wartości promujących otwartość na inne punkty widzenia, dialog i wzajemny szacunek.

EFES poszukuje łatwiejszej drogi dla pracodawców i pracowników, by ustanowić możliwe do utrzymania własnością partycypacje pracownicza, poprzez promowanie rozwoju struktur legislacyjnych, organizacyjnych i finansowych na poziomie europejskim.

Istotnym celem EFESu jest promowanie dzielenia się informacjami oraz dialogu pomiędzy państwami, przedsiębiorstwami, organizacjami pracowniczymi i innymi partnerami społecznymi dotyczącego wykorzystywania dobrych praktyk na polu własności i partycypacji pracowniczej.

 

 


 

 

Aby uzyskac wiecej informacji, skontaktuj sie:

EFAP - EUROPJESKA FEDERACJA AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel/fax: +32 (0)2 242 64 30
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
Celem EFESu jest dzialanie jako organizacja zrzeszajace pracowników - wlascicieli i wszystkie osoby, spólki, zwiazki zawodowe, ekspertów, badaczy i instytucje chcace promowac wlasnosc i partycypacje pracownicza w Europie.