NOVINKA

  Kveten 2021 -  Dezinformační kampaň ve Francii

Po celém světě v posledních měsících prudce stoupá vlna akvizic podniků zaměstnanci. Jde o výsledek pandemie. V důsledku krize má nyní mnoho majitelů malých a středních podniků jiný pohled na život a chtějí své podnikání předat dál.
V současné době je ve Velké Británii každý den převáděn jeden malý nebo střední podnik na jeho zaměstnance, jejichž počet činí v průměru 85 lidí. Jedna malá firma každý den! Zaměstnanci se stávají majoritními akcionáři společnosti a obvykle drží dokonce 100 % akcií, jak je tomu v případě SCOP, zaměstnaneckých družstev ve Francii.
Je to možné díky plánu vlastnictví akcií zaměstnanců (ESOP) a jeho britské variantě EOT – zaměstnaneckým svěřenským fondům.
Nejde o totožné plány, jako jsou plány nákupu akcií, které známe u velkých společností v Paříži. Zaměstnanci nemusí investovat své úspory. Ti by navíc nebyli schopni společnost koupit. V modelu ESOP tedy zaměstnanci nepřijímají finanční riziko osobně.
V několika zemích existuje mezi průkopníky ESOP v malých a středních podnicích družstevní hnutí. Totéž platí pro odborové hnutí. Například ve Walesu existuje Velšské družstevní středisko a ve Skotsku působí agentura Družstevní rozvoj Skotska.
Současné dění ve Francii poutá značnou pozornost. Plány ESOP se ve Francii ve skutečnosti uchytily prostřednictvím dezinformační kampaně organizované tiskem a politickým lobbingem. Tuto kampaň vede organizace FAS, která sdružuje tucet aktivních sdružení akcionářských zaměstnanců do velkých skupin v Paříži. Zjistit více


Supermenteur  


  Kveten 2021 -  Nová legislativa v Německu

Nová legislativa týkající se vlastnictví zaměstnaneckých akcií byla schválena Bundestagem dne 22. dubna. Představuje významný pokrok. Daňové pobídky jsou čtyřnásobné, tj. 1 440 EUR ročně a na osobu. Můžeme očekávat, že uvidíme mnohem více společností, které si vyberou cestu vlastnictví akcií zaměstnanci, a to jak velkých, tak i malých a středních podniků a startupů. Politické rozhodování se tak v Německu náhle zrychlilo. Zůstáváme však daleko od požadavků odborníků a mezinárodních standardů (viz náš přehled tisku). Zjistit více


  Brezen 2021 -  Příběh francouzského úspěchu

Od začátku roku počet Employee Ownership Trusts (fondů vlastnictví akcií zaměstnanc)i ve Velké Británii roste stále rychleji.

Tímto tempem se počet společností převedených na zaměstnance letos zdvojnásobí na 600 nebo 700. Od zavedení tohoto modelu v dubnu 2014, před pouhými několika lety, byl zaznamenán úspěch.

Pro srovnání, Francie zavedla v roce 2006 systém "FCPE de reprise" (přebírajících vzájemných fondů ).

Také ve Francii toto číslo prudce stoupá. Ve skutečnosti mezi lety 2006 a 2020 došlo pouze ke dvěma případům převodů společností na fondy FCPE de reprise, ale v roce 2021 by tento počet mohl vzrůst na tři, tj. o 50 %.

To by Francii přiblížilo očekávanému 100% ve Velké Británii – v každém případě by se umístila mnohem výše než všechny ostatní evropské země.

Přebírající fondy FCPE de reprise byly navrženo na stejném principu jako vzájemné fondy, které jsou tak úspěšné ve velkých společnostech. V obou případech se jedná o plány nákupu akcií zaměstnanců.

V rámci plánů nákupu akcií jsou zaměstnanci vyzváni, aby investovali část svých úspor do akcií společnosti. Za tímto účelem mohou těžit z pobídek (snížená cena, příspěvky společností, daňové bonusy). Tyto plány jsou vhodné pro velké společnosti, jejichž velikost je faktorem snižujícím finanční riziko.

Na druhou stranu nákup akcií malého a středního podniku je mnohem riskantnější operací. Investice zaměstnanců do malého a středního podniku se obvykle provádí během převodu společnosti, takže je třeba koupit významnou část společnosti, často 100 %. Úspory zaměstnanců se obecně nepohybují v rozsahu takové operace.

Ty země, které přijaly finanční mechanismy zcela odlišné od plánů nákupu akcií, byly nejúspěšnější při organizování politiky vlastnictví akcií zaměstnanci v malých a středních podnicích.

Plány ESOP ve Spojených státech a Employee Ownership Trusts ve Velké Británii se nerovnají plánům nákupu akcií zaměstnanci. Nepředstavují riziko investice osobních úspor. Tyto zaměstnanecké podílové plány jsou proto mnohem méně riskantní. A přesto umožňují zaměstnancům, aby se stali vlastníky jejich společnosti, často 100%.

Nic nebrání tomu, aby byly stejné finanční mechanismy přijaty ve Francii. Nic vážného nestojí v cestě zavedení účinné politiky vlastnictví akcií zaměstnanci v malých a středních podnicích, což může znamenat nový francouzský příběh úspěchu. Více informací       

  

 

For information and contact
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
FEAS - FEDERATION EUROPEENNE DE L'ACTIONNARIAT SALARIE
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 Fax: +32(0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.